O Arteda

ARTEDA, z.s. vznikl transformací tehdy ještě občanského sdružení "Na Hromádce", které zahájilo svou činnost na základě Stanov občanského sdružení registrací Ministerstvem vnitra ČR ze dne 22. 5. 2004 pod č. j. VS/1-1/58582/04-R, v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Stanovy pak byly přepracovány dne 22. 8. 2004 dle instrukcí MV ČR v evidenci pod jednacím číslem: VS – 5412/SDR/1-2004 a finálně pak byly přepracovány dne 10. 2. 2016 pod číslem jednacím L 4138/RD9/KSPL.

ARTEDA, z.s. je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací s mnohaletou tradicí. 

Hlavní cíle spolku ARTEDA, z.s.:

 • Vytváříme příležitosti pro mezilidská setkávání za účelem podpory aktivního spolužití občanů všech věkových kategorií.
 • Podporujeme harmonický a všestranný osobnostní růst každého člověka od jeho narození po celý život formou nabízených vzdělávacích, tvořivých a sebezkušenostních aktivit.
 • Podporujeme začleňování funkčních gramotností do života každého člověka.
 • Naplňujeme principy občanské společnosti a poskytnout prostor filantropickým projektům.
 • Podporujeme a realizujeme aktivity zvyšující schopnost rodiny zvládat náročné životní situace související s výchovou a vzděláváním.
 • Podporujeme a realizujeme programy prevence rizikového chování v rámci a mimo rámec školní docházky, včetně včasné intervence. Podporujeme resocializace skupin obyvatelstva s rizikovým chováním.

CO DĚLÁME:

ARTEDA, z.s. realizuje a podporuje: 

 • výcvikové a vzdělávací programy;
 • sociální, preventivní a resocializační programy;
 • poradenství a terapii, supervize.

ARTEDA, z.s. vytváří a vydává:

 • vzdělávací a metodické materiály a další odbornou literaturu.

ARTEDA, z.s. organizuje a realizuje vzdělávací akce různých forem:

 • vzdělávací projekty, kurzy, semináře, besedy;
 • probační, mediační a intervenční programy, preventivní programy;
 • zážitkové workshopy, zátěžové akce;
 • osvětové, benefiční a dobročinné akce, sbírky;
 • meetingy a festivaly.

ARTEDA, z.s. navazuje kontakty se subjekty, jejichž poslání a činnost směřují ke stejným cílům, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Spolek může propagovat svoji činnost a přispívat na činnost a propagaci svých partnerů, s nimiž uzavře smlouvy o spolupráci dle ustanovení článku 13 těchto Stanov.

Vytisknout

 • PRIMÁRNÍ PREVENCE

 • OSOBNOSTNĚ - SOCIÁLNÍ ROZVOJ

 • VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

KONTAKTNÍ INFORMACE

Bc. Karel Raška
Ořechová 8, Plzeň, 326 00
tel.: 731 00 32 36
email: arteda@arteda.cz
 

 

O ARTEDA

Arteda, z.s. je sdružení občanů, zájemců širší veřejnosti a odborníků v níže konkretizovaných oblastech, kteří se aktivně a úspěšně zabývají vzdělávacími, volnočasovými, zájmovými, osobnostně-sociálními aktivitami pro děti, mládež i dospělé a vzdělávacími aktivitami pro pomáhající profese (pedagogické i nepedagogické).